bestellen

home | boeken | pers | agenda

boekingen
prozagedichten
foto's
bestellen
contactproazagedichten

nederlands | english | español
deutsch |
frysk | chichewa

 

 Metamorphose
De winkel baarnde plat en s famylje moast alhiel wer fan foaren f oan begjinne. Earlik sein hong ik der mar wat by en holp amper mei om de saak wer op poaten te krijen. Op in middei siet ik yn kafee Metamorphose doe't myn broer deryn kaam. Ik wie klear om my te ferdedigjen, mar hy sei gjin wurd. Hy gie foar my oer sitten en stoarre my lang oan. Doe frege er de ober om in pilske en foar my in Bacardi mei in flutske chocomel en oardel klntsje iis. Wat in gelok, tocht ik. Hoefolle minsken binne der yn dyn libben dy't werklik mei dy meitinke?
Pantheon
Mei in ploechje t s doarp wienen we yn Rome en fansels gongen we del by it Pantheon. Der wienen ek eks-kollega's fan s heit by, boufakkers fan boubedriuw Sikkema út Feanwâlden, aardige lju. Ien fan harren, Harmen, kaam nei my ta en sei dat er it aardich knap fan dy lde Romeinen fn, dat se it mei har techniken en middels sa moai rn bouwe kind hienen. Hy seach mei in heal each nei syn kollega's, kuchte en sei: 'Fansels flânzje we hjoed de dei sa'n gebouke sa yninoar.'

Motorman
Hy ried mar om op syn motorfyts en noait wist ik wat him troch de holle spile. Op in dei folge ik him nei syn hutte yn 'e bosk. Ik rn op it hokje ta en treau de doar mei kracht iepen. Foar my lei langt achteroer op 'e houten flier de motorman. Hy seach op, kaam stadich oerein en stoarre my oan mei in frjemd read gesicht. Ik woe wat sizze, mar foar't ik drta komme koe, ferdwn de motorman snder oait werom te kearen. Ik naam myn yntrek yn it hske en wenne dr teinlik goed twintich jier. It is wier wat se sizze: elk nij hs moat better wze as it foarige.

Belgi
Ik ferliet famylje en freonen om it hielendal te meitsjen yn Belgi, tegearre mei myn leave Wendelien. Dat foel earlik sein wat f en al gau ferlear s leafde al har glns. Op it lst kamen we telne op in kartonfabryk dr't s sjef it ddlik foarsjoen hie op myn Wendelien. Ik wie net mear myself dr yn Belgi en nder it skoftsjen sloech ik him keihurd mei in heafoarke op 'e rch. Oaren seinen letter: 'Dy heafoarke, dy hie dr ek hielendal net stean moatten.'

Famyljehotel
Minsken binne faak sa ntefreden. Ik hie plaknaam yn it famyljehotel en seach hoe't rjochts fan my in heit syn soantsje sloech. By it buffet stie in man dy't net wist wat er opskeppe moast fan de ryk fulde tafels. Der wie ek gjinien dy't lake, krekt as earder yn it golfslachbad. Miskien wie it de oanhldende hjerstrein. Miskien ek gewoan de folksaard. Ik eage om my hinne en seach eins mar ien frou dy't my opwn. Wrom toch? Wrom altyd it hoerige typ?

 

 

nykdevries 2010


>>bestel hjir de bondel: Motorman & 39 oare proazagedichten