bestellen

home | boeken | pers | agenda

boekingen
prozagedichten
foto's
bestellen
contact

pers

over prozagedichten | prospero | rozijnkonijn/rezineknyn | blauwe fedde yn petear | algemeen

naar info prospero

 


'Een verhaal dat me zo nu en dan zo meesleepte dat ik me op een moment afvroeg in welke taal ik eigenlijk zat te lezen.'
Yvonne Dijkstra, Friesch Dagblad
lees hier het artikel


'Deze dwarsverbanden maken van 'Prospero' een razend interessant boek, dat op een intelligente wijze geëngageerd is met de technologische maatschappij en de multimediale wereld van tegenwoordig.'
Abe de Vries, Leeuwarder Courant
  lees hier het artikel


'In pear dagen nei it lęzen fan it boek betocht ik my dat ik fűn dat Wikje en Marco sa op elkoar liken. En miskien is dat wat Nyk de Vries sjen litte woe: twa minsken dy’t eins mei itselde sitte, de iene fynt syn űndergong en de oare komt der boppe-op.'
Ydwine Willemsma, Farsk
lees hier het artikel


'Myn konklúzje moat by einbeslút węze dat Prospero in hiel moai boek is.'
Hobbe Akkerman, Hjir


'It boek jout in moderne sedeskets fan jonge minsken anno no. Hoe't se wrakselje mei in einleaze rige oan karmooglikheden.'
Ydwine van de Veen, Hjir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 home | boeken | pers | foto's | agenda | prozagedichten | boekingen
archief | bestellen | contact


c 2007 www.nykdev.nl