bestellen

home | boeken | pers | agenda

boekingen
prozagedichten
foto's
bestellen
contact

pers

over prozagedichten | prospero | rozijnkonijn/rezineknyn | blauwe fedde yn petear | algemeen

naar info blauwe fedde yn petear 


'Ik bin der in dei as wat lyn mei in glimk mei ķteinset en ta myn eigen ferbjustering fernim ik dat it in ferslaavjend boek is. Is is prachtich. It is ferrassend, elke side wer.'
Joop Boomsma, Joopboomsma.nl


'De Blauwe Fedde is dus geen sjiek uitgegeven blad vol sjieke meningen en sjieke beweringen, er staan geen bewonderende stukken in over voorgangers, geen literatuur-uitgeleg, geen hoge verwachtingen, geen meedoegedrag met literaire modes, hypes, bobo's. De Blauwe Fedde doet niet meer mee, dit zou de beginselverklaring kunnen zijn van dit opzettelijk rommelige blaadje.'
Kees 't Hart, De Groene Amsterdammer


'Op it omkaft fan it boek 'De Blauwe Fedde yn petear' stiet in prachtige foto fan monsterboer Sibbele Hietkamp ķt Kollumersweach: 'Ik bin in ‚lderwetse boer dy't it allegear noch docht op de ‚lderwetse toer.' De 83 jierrige frijfochten boer, ek wol bekend as 'De Bonte Hond', sjocht fleurich yn 'e lins fan 'e kamera, de broek op healwei seizen en de rjochterwiisfinger priemkjend nei foaren: 'It sit him yn 'e geast fan 'e tiid. It folk is losslein. Ik ha heard, famkes fan tolve, trettjin jier sitte al by de joeperij', sa seit er yn it fraachpetear mei de 'Blauwe Fedde'.
Henk van der Veer, Trotwaer


'Monumentaal. Net in ynterviewer soe it sa dwaan. Mar it is grandioas. En it set dus yn in lyts blokje in stikje sfear del dÍr't de haadpersoan himsels geweldich yn toant. En dat net troch in strenge ynterviewer, mar gewoan troch goed te selektearen, de goeie wurden derķt te heljen, en ek de moed te hawwen om it gewoan wiidweidich op te skriuwen. Sa krije je yn dit boek in oantal juwieltsjes fan ynterviewkunde.'
Klaas Jansma, Omnium


'Het boek 'De Blauwe Fedde yn petear' bevat interviews met vijftien eigenzinnige Friezen. De auteurs, Meindert Talma en Nyk de Vries, presenteerden het vrijdag in Kollumerzwaag. Het werd een wonderlijke avond. (...) De zaal zat tot de nok toe vol, alsof het een dorpsfeest in de W‚lden was.'
Asing Walthaus, Leeuwarder Courant


',,Sille wy mar los?’’ frege Sibbele Hietkamp dy’t foar de gelegenheid yn pak stutsen wie. ,,Guon fan jimme kenne it ferske al, mar der sit ek wat frjemd folk by fan ’e jŻn.’’ De 84-jierrige earegast song, mei net al tefolle tosken mear yn de mŻle, De boer en de koopman. It wie ien fan de bysŻndere optredens yn Kollumersweach freedtejŻn. De folle seal fan De Trije Doarpen -voor al uw bruiloften en partijen- wie it dekŰr wie fan de boekpresintaasje De Blauwe Fedde yn petear fan Meindert Talma en Nyk de Vries.'
Marijke de Boer, Friesch Dagblad

 

 

 

 

 

 

 home | boeken | pers | foto's | agenda | prozagedichten | boekingen
archief | bestellen | contact


© 2007 www.nykdev.nl