----------------------------------------------------------------- Parseberjocht ------------------------------------------------------------------

Literre jn

 

plak: Bernlef, Grins

datum: tongersdei 29 maart 2007

skriuwers: Hein Jaap Hilarides, Meindert Talma, Janneke Spoelstra, Henk Wolf, Arjan Hut,

Antine Zijlstra, Nyk de Vries

oanfang: 20.00

 

Bernlef en Fryske literatuer ha in lange histoarje. Drom nei in skoftke fan fwzichheid

opnij tiid foar in literre jn. Ditkear mei in lichting nije Fryske skriuwers dr't in diel fan har

woartels hat yn Bernlef sels. It sil sa'n tsien jier lyn wze dat Meindert Talma en

Nyk de Vries harren kopiearde kultbldsje De Blauwe Fedde presintearden yn 'e soas

(in jn mei nder oaren ek Albertina Soepboer), mei daliks de oare wike in stik yn 'e

Ljouwerter Krante mei as boadskip dat men foar de jongste Fryske literre dissidinten

toch foaral yn Grins wze moast.

 

Wyls binne we in eintsje fierder. De tiid dat der amper in skriuwer fan nder de fjirtich

te finen wie yn Frysln is foarby. Hjoeddei ferskynt der in stream fan boeken fan

jongere Fryske skriuwers en dichters en fgeand op 'e loovjende ntfangst fan

bygelyks de twatalige bondel Droom in Blauwe Regenjas/Dream yn Blauwe Reinjas

sjocht men ek bten Frysln mei nocht ta. Drby komt dat skriuwers harren hieltyd

faker op it poadium manifestearje, mear as froeger, of yn alle gefallen mear struktureel.

It liket nderdiel fan in trend om as skriuwer net binnenhs te bliuwen, mar mei it publyk

yn kontakt te kommen op wordslams of op de withoe folle literatuermaratons yn it ln.

 

Op de 29e maart sille yn Bernlef skriuwers har sjen litte dy't meidogge oan it projekt

Fryske Modernen, in gearwurkings-ferbn fan in oantal tjouwers om Frysk skriuwtalint

mei potinsje yn boekfoarm t te bringen. De earste roman yn 'e rige, Prospero fan Nyk de

Vries, is frne jier ferskynd en is posityf ntfongen as eigentiids proaza, mei beide fuotten

steand yn 'e wrld fan hjoeddei en skreaun yn in linich Frysk. It projekt is drmei op

gong en de twadde skriuwer Hein Jaap Hilarides hat syn manuskript klear en it boek sil

yn 'e rin fan dit jier ferskine. Beide skriuwers sille tongersdei 29 maart foarlze, krekt as

Meindert Talma, Janneke Spoelstra, Henk Wolf, Arjan Hut en Antine Zijlstra. Oan 'e ein

is der in iepen poadium dr't talint t Bernlef him oppenearje kin.

 

Koartsein: kom del, harkje ta en oardielje sels hoe't it stiet mei de fertelkeunst yn 'e Fryske

letteren.

tekst av

 

 

>>hjirnder in rge seleksje fan romans en dichtbundels fan jongere fryske skriuwers; foar mear

titels sjoch de websiden fan 'e skriuwers self; foar mear fryske skriuwers sjoch www.tresoar.nl

 

 

Greet Andringa

 

 

De Diggels fan Che (Ferhalen, Friese Pers Boekerij)

www.tresoar.nl

Jetkse Bilker

 

 

Oar Plak, Oare Tiid (Roman, Bornmeer)

www.jetskebilker.nl

Sjieuwe Borger

 

 

It Ferrin fan de Tiid (Roman, Venus)

www.venusboek.nl

Tsead Bruinja

 

 

Gers Dat Alfst Laket (Gedichten, Bornmeer)

www.tseadbruinja.nl

Anne Feddema

 

 

Reidhintsje op'e Styx (Gedichten, Koperative Utjowerij)

www.annefeddema.cjb.net

Hein Jaap Hilarides

 

 

Tersk (Gedichten, Frysk en Frij)

www.tresoar.nl

Eric Hoekstra

 

 

Kening fan 'e Junks (Skelmeroman, Bornmeer)

members.chello.nl/e.hoekstra8

Arjan Hut

 

 

0506 - kar t 'e stedsgedichten (Gedichten, Bornmeer)

liwwadden0506.web-log.nl

Jouke Hylkema

 

 

Beabuorster monologen (Gedichten, Venus)

smots123.web-log.nl

Jaap Krol

 

 

M/F (Roman, Bornmeer)

www.jaapkrol.nl

Elmar Kuiper

 

 

Ut Namme fan Mysels (Gedichten, Bornmeer)

www.bornmeer.nl

Willem Schoorstra

 

 

Swarte Ingels (Roman, Frysk en Frij)

beam.to/willemschoorstra

Elske Schotanus

 

 

It Griisstiennen Wurd (Ferhalen, Venus)

www.elskeschotanus.nl

Albertina Soepboer

 

 

Kearsinne (Gedichten, Bornmeer)

www.albertinasoepboer.nl

Janneke Spoelstra

 

 

Goeie is it Wachtwurd (Gedichten, Frysk en Frij)

www.frysk-en-frij.nl

Meindert Talma

 

 

Dammen met Ome Hajo (Roman, Uitgeverij Passage)

www.meindertalma.nl

Eelkje Tuma

 

 

Leafste Lea (Roman, Koperative Utjowerij)

www.tresoar.nl

Durk van der Veen

 

 

It Tal Mooglikheden is Sawat Uneinich (Ferhalen, Venus)

www.venusboek.nl

Jabik Veenbaas

 

 

De Wite Ule (Ferhalen, Bornmeer)

www.bornmeer.nl

Abe de Vries

 

 

Under Fearne Goaden (Gedichten, Bornmeer)

www.abedevries.nl

Nyk de Vries

  

 

Prospero - in simmerskiednis (Roman, Friese Pers Boekerij)

www.nykdev.nl

Cornelis van der Wal

 

 

Hn oan  'e himel (Gedichten, Bornmeer)

cornelisvanderwal.web-log.nl

Henk Wolf

 

 

Wnderaardichheden (Ferhalen, Bornmeer)

www.bornmeer.nl

 

 

 

 

terug naar www.nykdev.nl
naar www.bernlef.com